Política de privacidade
Quen é o responsable do tratamento dos seus datos?

Identidade: Enxeñería Arza, S.L. – CIF: B-27.378.405
Dir. postal: Cl. Pena Anda, nº 12, Baixo A, CP 27002, en Lugo.
Teléfono: 982 20 14 28
Correo elect: [email protected]

Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

En Enxeñería Arza, S.L. tratamos os seus datos persoais facilitados a través do presente formulario coa finalidade de responder á súa consulta e/ou remitirlle a información que nos solicite.

Por canto tempo conservaremos os seus datos?

Conservaremos os seus datos persoais en tanto e canto sexan necesarios para responder á súa solicitude de información ou consulta, procedendo á súa supresión unha vez deixan de ter utilidade para a entidade.

Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

A base legal para o tratamento dos seus datos é o consentimento explícito e inequívoco que vostede nos facilita mediante a aceptación explícita desta política de privacidade.

A que destinatarios comunicaranse os seus datos?
Enxeñería Arza, S.L. pode compartir os seus datos persoais con aquelas empresas ou colaboradores que son esenciais para poder prestarlle o servizo que nos solicita e que teñen a condición de encargados de tratamento, estes colaboradores subscribiron un contrato que garante a confidencialidade e seguridade dos seus datos.

Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos?

Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se en Enxeñería Arza, S.L. estamos a tratar datos persoais que lles conciernan, ou non.
As persoas interesadas teñen dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos.
En determinadas circunstancias, os interesados poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, nese caso unicamente conservarémolos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.
En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, os interesados poderán opoñerse ao tratamento dos seus datos. Enxeñería Arza, S.L. deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.
Se considera que algún dos dereitos anteriormente mencionados non foi respectado, Vostede terá dereito a presentar unha reclamación #ante a Axencia Española de Protección de Datos. ( https://www.agpd.es/portalwebagpd/index- ides- idphp. php)