OUTROS SERVICIOS

 
Estudo integral, personalizado e detallado da explotación para asesorarche e obter a máxima rendibilidade da túa actividade, modernizando as túas instalacións, reducindo custos e mellorando a produtividade. Axuntamos experiencia e coñecementos para axudarlle a cumprir coas súas obrigacións fiscais e laborais.

Medición informes e valoracións

  • Medicións de parcelas agrícolas.
  • Segregación e agrupación de parcelas..
  • Informes e valoracións de propiedades, Instalacións, edificacións e maquinaria…

Legalización de augas

  • Legalización de pozos de barrena, artesianos, traídas de auga e comunidades de usuarios.
  • Legalización e concesión de regas.
  • Abastecemento para usos gandeiros e domésticos.
  • Legalización de verteduras e fosas sépticas.

Impacto ambiental

Realizamos estudos e seguimentos de impacto ambiental.

Autorizacións e licencias

Realizamos todo tipo de autorizacións e licencias.