Novas
Reclamación gastos hipoteca ata o 21 de xaneiro (actualizado)

Reclamación gastos hipoteca ata o 21 de xaneiro (actualizado)

ACTUALIZACIÓN 08/03/2021

A pesar das dúbidas xurdidas en canto á a terminación do prazo para reclamar os gastos derivados de prestamos hipotecarios, aínda se poden reclamar xudicialmente. Mesmo tras as últimas sentenzas, auméntase a cantidade de gastos a reclamar.

Unha hipoteca tense que escriturar e inscribir, o que xera unha serie de gastos de formalización (ademais dos de compravenda). Agora ben, segundo o Tribunal Supremo, o banco debe pagar unha parte destas costas de constitución. Por tanto, se no seu momento obrigounos a abonalas todas, temos dereitos a recuperar, polo menos, unha parte dese diñeiro.

Segundo o Tribunal Supremo, acorde co estipulado na lei, os seguintes gastos non deberían cobrarse aos consumidores en hipotecas asinadas antes do 16 de xuño de 2019:

  • Gastos notariais: Adoitan representar entre o 0,1% e o 0,5% da responsabilidade hipotecaria.Podemos recuperar a metade desta partida.

  • Honorarios de xestoría: Non regulados por lei. Adoitan roldar aproximadamente os 400 euros. Podemos reclamar que nos devolvan o 100% do pago por este concepto.

  • Gastos de Rexistro da Propiedade: Non adoitan superar o 0,2% da responsabilidade hipotecaria. Temos dereito a recuperar todo o abonado en costas de inscrición.
.

Respecto a os gastos de taxación do inmoble, poderiamos recuperalos se xa dispoñiamos dunha taxación en vigor e válida antes de pedir a hipoteca (efectuada por unha sociedade homologada) e o banco rexeitouna e obrigounos a contratar os servizos doutra axencia para taxar a vivenda de novo.

Por que estes gastos foron declarados nulos?

O 23 de decembro de 2015, xusto nas portas do Nadal, o Tribunal Supremo fixo pública unha sentenza na que se declaraba abusiva a práctica de impoñer todos os gastos de formalización das hipotecas ao prestatario, é dicir, ao titular do produto.

No fallo establécese que esta práctica é abusiva porque non existe unha repartición adecuada do pago dos gastosde notaría, de rexistro e de xestoría, isto é, dos aranceis notariais e rexistrais e dos honorarios da axencia xestora.

Este xustificou a súa decisión co argumento de que a entidade é a principal interesada en que se escriture o préstamo hipotecario, así que tamén lle corresponde abonar unha parte das costas e, en ningún caso, pode obrigar ao cliente para cubrilas todas. En sentenzas posteriores estableceu a repartición que comentamos nos apartados anteriores.

Que prazo teño para presentar a miña protesta?

O prazo máximo para presentar unha reclamación é obxecto de discusión entre xuristas: uns consideran que nunca caduca, outros cren que é de cinco anos a contar desde a primeira sentenza, desde a última ou desde a cancelación da hipoteca ...

Segundo o Ministerio de Consumo, ese prazo vence o próximo 21 de xaneiro de 2021. Aínda que hai xuristas que o poñen en dúbida, o recomendable é esixir a devolución dos gastos antes dese día para curarnos en saúde. En principio, o Tribunal Supremo debería aclarar ata cando se pode reclamar, pero non se sabe cando podería facelo.