AVISO LEGAL

En cumprimento do establecido no Art. 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico ( LSSI-CE), infórmase que esta páxina web, con dominio www.iarza.com, é titularidade de Enxeñería Arza, S.L.

A responsable do servizo prestado a través da Web é:

Enxeñería Arza, S.L.
Cl. Pena Anda, nº 12, Baixo A, CP 27002, en Lugo.
Teléfono: 982 20 14 28
Dirección de correo electrónico: [email protected]
C.I.F.: B-27.378.405

TERMOS E CONDICIÓNS

1. USUARIOS: O acceso e/ou uso deste portal de Enxeñería Arza, S.L. atribúe a condición de USUARIO, que acepta, desde o devandito acceso e/ou uso, as Condicións Xerais de Uso aquí reflectidas.

2. USO DO PORTAL: www.iarza.com proporciona o acceso a multitude de informacións, datos e fotografías (en diante, “os contidos”) na internet pertencentes a Enxeñería Arza, S.L. O USUARIO asume a responsabilidade do uso do portal. O USUARIO comprométese a facer un uso adecuado dos contidos e servizos (por exemplo poderían ser servizos de chat, foros de discusión ou grupos de noticias que se cheguen a crear dentro do portal) que Enxeñería Arza, S.L. ofrece a través do seu portal e con carácter enunciativo pero non limitativo, a non empregalos para (i) incorrer en actividades ilícitas, ilegais ou contrarias á boa fe e á orde pública; (ii) difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apoloxía do terrorismo ou atentatorio contra os dereitos humanos; (iii) provocar danos nos sistemas físicos e lóxicos de Enxeñería Arza, S.L., dos seus provedores ou de terceiras persoas, introducir ou difundir na rede virus informáticos ou calquera outros sistemas físicos ou lóxicos que sexan susceptibles de provocar os danos anteriormente mencionados; (iv) tentar acceder e, no seu caso, utilizar as contas de correo electrónico doutros usuarios e modificar ou manipular as súas mensaxes. Enxeñería Arza, S.L. resérvase o dereito de retirar todos aqueles comentarios e achegas que vulneren o respecto á dignidade da persoa, que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra a mocidade ou a infancia, a orde ou a seguridade pública ou que, ao seu xuízo, non resultasen adecuados para a súa publicación. En calquera caso, Enxeñería Arza, S.L. non será responsable das opinións vertidas polos usuarios a través dos foros, chats, ou outras ferramentas de participación que se poidan chegar a crear dentro do portal web corporativo, así como nos perfís oficiais de redes sociais de Enxeñería Arza, S.L.

3. PROTECCIÓN DE DATOS: Enxeñería Arza, S.L. cumpre coas directrices e obrigacións reguladas no REGULAMENTO (UE) 2016/679 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos, a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos e garantía de dereitos dixitais e demais normativa vixente sobre protección de datos en cada momento, e #ver por garantir un correcto uso e tratamento dos datos persoais empregados nos seus sistemas de información, así como a súa confidencialidade, integridade, dispoñibilidade e resiliencia en todo momento.

4. PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL: Enxeñería Arza, S.L. por si ou como cesionaria, é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial da súa páxina web, así como dos elementos contidos na mesma (a título enunciativo, imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais usados, programas de computador necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc.), titularidade de Enxeñería Arza, S.L. ou ben das súas licenciantes. Todos os dereitos reservados. En virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, parágrafo segundo, da Lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reprodución, a distribución e a comunicación pública, incluída a súa modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización de Enxeñería Arza, S.L. O USUARIO comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade de Enxeñería Arza, S.L. Poderá visualizar os elementos do portal e mesmo imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu computador ou en calquera outro soporte físico a condición de que sexa, única e exclusivamente, para o seu uso persoal e privado. O USUARIO deberá absterse de suprimir, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivese instalado nas páxinas de Enxeñería Arza, S.L.

5. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE: Enxeñería Arza, S.L. non se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen ocasionar, a título enunciativo: erros ou omisións nos contidos, falta de dispoñibilidade do portal ou a transmisión de virus ou programas maliciosos ou lesivos nos contidos, a pesar de adoptar todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo.

6. MODIFICACIÓNS: Enxeñería Arza, S.L. resérvase o dereito de efectuar sen aviso previo/previo aviso as modificacións que considere oportunas no seu portal, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten a través da mesma como a forma na que estes aparezan presentados ou localizados no seu portal.

7. LIGAZÓNS: No caso de que en www.iarza.com dispuxésense ligazóns ou hipervínculos facía outros sitios da internet, Enxeñería Arza, S.L. non exercerá ningún tipo de control sobre os devanditos sitios e contidos. En ningún caso Enxeñería Arza, S.L. asumirá responsabilidade algunha polos contidos dalgunha ligazón pertencente a un sitio web alleo, nin garantirá a dispoñibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e constitucionalidade de calquera material ou información contida en ningún de devanditos hipervínculos ou outros sitios da internet. Igualmente, a inclusión destas conexións externas non implicará ningún tipo de asociación, fusión ou participación coas entidades conectadas.

8. DEREITO DE EXCLUSIÓN: Enxeñería Arza, S.L. resérvase o dereito para denegar ou retirar o acceso a portal e/ou os servizos ofrecidos sen necesidade de aviso previo/previo aviso, a instancia propia ou dun terceiro, a aqueles usuarios que incumpran as presentes Condicións Xerais de Uso.

9. XENERALIDADES: Enxeñería Arza, S.L. perseguirá o incumprimento das presentes condicións, así como calquera utilización indebida do seu portal exercendo todas as accións civís e penais que lle poidan corresponder en dereito.

10. MODIFICACIÓN DAS PRESENTES CONDICIÓNS E DURACIÓN: Enxeñería Arza, S.L. poderá modificar en calquera momento as condicións aquí determinadas, sendo debidamente publicadas como aquí aparecen. A vixencia das citadas condicións irá en función da súa exposición e estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.

11. LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICIÓN: A relación entre Enxeñería Arza, S.L. e o USUARIO rexerase pola normativa española vixente e calquera controversia someterase aos Xulgados e tribunais competentes.