ASESORÍA

Estudo integral, personalizado e detallado da explotación para asesorarche e obter a máxima rendibilidade da túa actividade, modernizando as túas instalacións, reducindo custos e mellorando a produtividade.

Axuntamos experiencia e coñecementos para axudarlle a cumprir coas súas obrigacións fiscais e laborais.

LABORAL

 • Tramitación de axudas e prestacións (paro, autónomos, xubilacións, incapacidades).
 • Contratos.
 • Nóminas.
 • Altas na Seguridade Social
 • Asesoría en Recursos Humanos
 • Asistencia en litixios e inspeccións

AGRÍCOLA

 • Realización dun estudo integral e personalizado e detallado dá túa
  explotación e asesorarche cara a obter a máxima rendibilidade dá túa
  actividade, modernizando as túas instalacións, reducindo custos e mellorando a túa produtividade.
 • Rexistro e matriculación de maquinaria. Altas, baixas, transferencias.
 • Cambios de titularidade e transferencias de axudas PAC.

 • Modificacións e actualizacións catastrais e cambios de uso SIXPAC.

FISCAL

 • Xestións Axencia Tributaria.
 • Declaracións da Renda.
 • Imposto de Sociedades.
 • IVE/IVE.
 • Contabilidade de empresas.
 • Constitución de sociedades.
 • Tramitación de imposto de sucesións.
 • Trámites catastrais.
 • Asistencia e asesoramento en inspeccións fiscais.
 • Planificación tributaria en xeral da actividade
 
 

ASESORÍA JURÍDICA

 • Elaboración de contratos
 • Asistencia en litixios xudiciais
 • Procedementos contencioso-administrativo
 • Asesoramento en procesos sancionadores por infracción de normativa ambiental
 • Asesoramento cuestiones de dereitos da propiedade e no acceso ao Rexistro da Propiedade de inmobles